tài liệu kế toántruy Lượt Xem:32741

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII

Bạn cần mẫu Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII để làm bảo kết nạp vào thành viên của đảng, của nhà nước BÀI THU HOẠCH Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng

MẪU 1:

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa 12

ĐẢNG BỘ ..................................                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   CHI BỘ .....................................                  Mỹ Tho, ngày 04 tháng 12 năm 2017

BÀI THU HOẠCH
Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng

Họ và tên:…………………………………..

Đơn vị công tác:.......................................….

Thực hiện chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ về việc viết bài thu hoạch sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng, bản thân tôi rút ra một số nội dung sau:

BÀI THU HOẠCH
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG – KHÓA XII

Họ và tên: ………………………………..

Chức vụ Đảng: Không

Chi bộ: Trường THCS…………….

Sau khi được học tập Nghị quyết trung ương 6 khóa XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận thức về những vấn đề cơ bản từ những chuyên đề được học tập và rút một số vấn đề từ Nghị quyết đối với thực tiễn của bản thân trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân, cụ thể như sau:

BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII 
DÀNH CHO GIÁO VIÊN THCS

Họ và tên: .........................

Chức vụ Đảng: ................

Chi bộ: Trường THCS ..............

Qua học tập Nghị quyết trung ương 6 khóa 12 bản thân nhận thức sâu sắc và đồng ý với những nội dung của hội nghị đưa ra, tuy nhiên bản thân quan tâm sâu sắc nhất nội dung bàn về vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết 18-NQ/TW

 

Link download cả 03 mẫu trên: Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII

 

 


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn