tài liệu kế toántruy Lượt Xem:13284

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mới nhất

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mới nhất Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức với hình thức tự kiểm điểm bản thân gửi nên cấp trên

 

ĐẢNG BỘ..................

Chi bộ……………

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------------------

                           ........., ngày ...... tháng  11  năm 20......

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:................................................................................ Ngày sinh:.............................

Chức vụ: ................................................................................................................................     

Đảng:......................................................................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:.............................................................................................

Đơn vị công tác:.....................................................................................................................

Chi bộ:....................................................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị...........................................................................................................

................................................................................................................................................

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:........................................................................................

................................................................................................................................................

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:...................................................................

................................................................................................................................................

4. Về tổ chức kỷ luật:..............................................................................................................

................................................................................................................................................

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

       Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

       Hoàn thành tốt nhiệm vụ

       Hoàn thành nhiệm vụ

       Không hoàn thành nhiệm vụ

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

       Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

       Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

       Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

       Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Link download: Bản kiểm điểm đảng viên 

 

 

 

bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017

bản kiểm điểm đảng viên cá nhân cuối năm

cách viết bản kiểm điểm đảng viên

bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017

mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2017

bản kiểm điểm đảng viên 2017 theo nghị quyết tw4


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn