tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10465

Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ năm Mẫu số 02C/GTGT

Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ năm Mẫu số 02C/GTGT Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong năm Tỷ lệ doanh thu  HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của năm

Mẫu số 02C/GTGT

 

Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ năm ......

(Kèm theo Tờ khai thuế GTGT tháng.....năm........)

 

Tên cơ sở kinh  doanh:.................................................................................

Mã số thuế:.....................................................................................................

                                                                                        Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong năm

 

2

Doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế

 

3

Tỷ lệ doanh thu  HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của năm   (3) = (2)/(1)

 

4

Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào trong năm

 

5

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm  (5) = (4) x (3)

 

6

Thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ 12 tháng

 

7

Điều chỉnh tăng (+), giảm (-) thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm (7)=(5)-(6)

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.

 

                                                                  Ngày..... tháng ...... năm ....

                                                             Đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh

                                        (Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Bảng kê khai này sử dụng cho việc điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ do phân bổ lại theo tỷ lệ (%) doanh số bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT trên tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ của năm.

- Thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ 12 tháng (chỉ tiêu 6 Bảng kê khai này) được lấy số liệu từ chỉ tiêu 5 của Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (Mẫu số 02B/GTGT) của 12 tháng trong năm của cơ sở kinh doanh. 

-  Số liệu điều chỉnh tại chỉ tiêu 7 của Bảng kê khai này được tổng hợp vào chỉ tiêu số [23]-“Thuế GTGT  được khấu trừ kỳ này” của Tờ khai thuế GTGT tháng thực hiện điều chỉnh. 

 

Link download: tờ khai


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn