tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10909

Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại và cách kê khai hàng bán bị trả lại theo thông tư 133 và thông tư 200 mới nhất

Trước khi tìm hiểu về cách hạch toán hàng bán bị trả lại cần đọc trước:

Những lưu ý với hàng bán bị trả lại như sau với bên mua và bên bán

- Như vậy hóa đơn được coi là căn cứ pháp lý để cả bên bán và bên mua điều chỉnh doanh số, tính số thuế gtgt đã kê khai theo mẫu 01/GTGT, khi hạch toán thì các bên kê khai đều phải điều chỉnh giảm cụ thể là bên bán điều chỉnh giảm doanh thu bán hàng, bên mua giảm doanh thu mua vào. (Lưu ý, từ 1/1/2015 không còn PL 01-1/GTGT và Phụ lục 02-1/GTGT)
- Với trường hợp người mua không có hóa đơn thì khi trả lại hàng hóa cả 2 bên phải tiến hành lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn) kèm theo lý do trả và hoá đơn liên giao cho khách hàng gửi cho bên bán.
- Biên bản nàyp phải được giữ cùng với hoá đơn bán hàng làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số và thuế GTGT của bên bán.
- Nếu người bán xuất hàng và lâp hóa đơn mà người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng giao không đúng quy cách, chất lượng thì khi trả lại hàng bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị chưa thuế GTGT, tiền thuế GTGT, lý do trả hàng, ghi đầy đủ (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán để làm căn cứ bên bán điều chỉnh doanh số và thuế GTGT đầu ra
- Nếu người mua là đối tượng không có hoá đơn, thì trả hàng cho người bán, cả bên mua và bên bán đều phải lập biên bản ghi rõ các loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng hóa theo đơn giá cụ thể không có thuế GTGT, thuế GTGT tính theo hoá đơn bán hàng đầy đủ (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.
cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại:

1. Bên bán (Bên bị trả lại hàng):

a, Khi xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng:

- Ghi nhận Doanh thu:

Nợ TK 111, 112, 131

        Có TK 511

        Có TK 33311

- Ghi nhận Giá vốn:

Nợ TK 632

        Có TK 156

b, Khi nhận hóa đơn hàng bán trả lại:

- Khi nhập kho: Hạch toán giảm giá vốn của hàng bị trả lại:cách hạch toán hàng bán trả lại

Nợ TK 156

        Có TK 632

- Ghi giảm Doanh thu:

Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại (Số tiền chưa thuế) (Nếu theo TT 200)

Nợ TK 511 - (Nếu theo Thông tư 133)

Nợ TK 33311 -  (Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại) (Nếu có)

        Có các TK 111, 112, 131,. . .Tổng số tiền trên hóa đơn.

- Nếu có các chi phí liên quan trong quá trình trả lại hàng:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Theo TT 200)

Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo TT 133)

        Có các TK 111, 112. . .

Cuối kỳ: Kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)

        Có TK 5212 - Hàng bán bị trả lại

2. Bên mua hàng (Bên trả lại hàng):

a, Khi nhận được hóa đơn mua hàng:

- Ghi tăng hàng hóa, Tài sản ...

Nợ 156, 152, 153, 211 ...

Nợ 1331 (nếu có)

        Có 111, 112, 331

b, Khi xuất hóa đơn trả lại hàng:

- Ghi giảm giá trị hàng hóa:

Nợ TK 1111/ TK 1121/ TK 331 – Số tiền được trả lại

        Có TK 156, 152, 153 ...  - Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)

        Có TK 1331  - Thuế GTGT (nếu có)

 

Cách kê khai hàng bán bị trả lại:

Ngày 20/02/2017, Cục Thuế TP. Hà Nội có ban hành Công văn số 5839/CT-TTHT để hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh hàng hóa mua bán bị trả lại như sau:

Trường hợp bên bán đã lập hóa đơn giao cho bên mua, sau đó bên mua trả lại hàng, đã lập hóa đơn trả hàng theo quy định thì các bên kê khai điều chỉnh trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng như sau:

- Đối với bên bán thực hiện kê khai giảm vào các chỉ tiêu tương ứng tại mục II - Hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ trên tờ khai 01/GTGT. Nếu là hàng hóa chịu thuế GTGT thì điều chỉnh giảm doanh số tại chỉ tiêu (32), giảm thuế GTGT tại chỉ tiêu (33).

- Đối với bên mua thực hiện điều chỉnh giảm doanh số mua tại chỉ tiêu (23), giảm thuế GTGT đầu vào tại chỉ tiêu (24) và (25).

Tailieuketoan.vn lưu ý với các bạn thêm rằng:

- Do hiện nay doanh nghiệp không phải làm và nộp phụ lục mua vào bán ra nên trong công văn 5839/CT-TTHT, Cục thuế TP Hà Nội đang hướng dẫn các bạn điều chỉnh trực tiếp trên tờ khai thuế 01/GTGT.

- Còn nếu các bạn vẫn thực hiện làm phụ lục để lấy số liệu lên tờ khai thì các bạn thực hiện kê vào bảng kê như sau:

+ Bên bán: Kê âm vào bảng kê bán ra

+ Bên mua: Kê âm vào bảng kê mua vào

- Trước đó, Ngày 23/11/2015, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 4943/TCT-KK hướng dẫn về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Khi người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng và hai bên đã kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Sau đó, bên bán và bên mua phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hoặc toàn bộ, điều chỉnh giá trị hàng hóa bán ra thì phải lập hóa đơn trả lại hàng hoặc lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định.

Căn cứ hóa đơn trả lại hoặc hóa đơn điều chỉnh thì tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng hoặc phát sinh hóa đơn điều chỉnh:

+ Bên bán kê khai điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra.

+ Bên mua điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào.

VD : Hóa đơn trả lại hàng và hóa đơn xuất hàng cùng 1 kỳ.

- Ngày 7/11/2016 Công ty A xuất hóa đơn 001, thuế GTGT 10% cho Công ty B.

- Nhưng do hàng không đúng quy cách nên bên B trả lại hàng và xuất hóa đơn trả lại hàng 002 vào ngày 15/11/2016.

Cách kê khai:

Bên bán (Bên bị trả):

- Kê khai hóa đơn 001 vào chỉ tiêu 32 và 33 như bán hàng bình thường.

- Kê khai ÂM (hoặc trừ đi giá trị và tiền thuế) hóa đơn 002 (hóa đơn hàng trả lại) vào các chỉ tiêu 32, 33 (như hướng dẫn ở trên VD 1)

=> Hoặc KHÔNG cần kê khai 2 hóa đơn này (Vì 2 hóa đơn này tự cấn trừ cho nhau)

Bên mua (Bên trả lại):

- Kê khai hóa đơn 001 vào chỉ tiêu 23, 24, 25 như hóa đơn đầu vào bình thường (Nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT)

- Kê khai ÂM (hoặc trừ đi giá trị và tiền Thuế) hóa đơn 002 (hóa đơn hàng trả lại) vào các chỉ tiêu 23, 24, 25 (như hướng dẫn ở trên VD 1)

=> Hoặc KHÔNG cần kê khai 2 hóa đơn này (Vì 2 hóa đơn này tự cấn trừ cho nhau).

Theo Công văn 4723/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 13/10/2017

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4723/TCT-CS
V/v hóa đơn chứng từ

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thế giới Di động
(Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2108/2017/KT-TGDĐ ngày 21/8/2017 của Công ty cổ phần Thế giới Di động (TGDĐ) về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Khoản tiền hỗ trợ nhận từ nhà cung cấp:

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT hướng dẫn cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế GTGT trong các trường hợp sau:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền:

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Ví dụ 15: Công ty cổ phần Sữa ABC có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định.“

Tại Khoản 22 Điều 7 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“22. Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Giá tính thuế được xác định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế.“

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.“

Tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“1. Nguyên tắc lập hóa đơn

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương.cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.".

Căn cứ vào các chương trình thưởng có tên “Hỗ trợ bán ra không có điều kiện“ do LG thông báo (ví dụ Công ty cổ phần Thế giới Di động sẽ được thưởng số tiền 200,000 đồng cho 01 sản phẩm nhãn hiệu LG mà TGDĐ bán ra trong tháng) thì khi nhận tiền, Công ty cổ phần Thế giới Di động thực hiện lập phiếu thu, không phải lập hóa đơn GTGT, không phải kê khai nộp thuế GTGT.

Căn cứ vào chương trình “Hỗ trợ bán ra có điều kiện LG“ sẽ hỗ trợ 300,000 đồng cho 01 sản phẩm nhãn hiệu LG do Công ty cổ phần Thế giới Di động bán ra với điều kiện khi Công ty cổ phần Thế giới Di động bán ra cho khách hàng của Công ty cổ phần Thế giới Di động, Công ty cổ phần Thế giới Di động sẽ áp dụng chương trình khuyến mại đi kèm với sản phẩm nhãn hiệu LG do Công ty cổ phần Thế giới Di động bán ra cho khách hàng của Công ty cổ phần Thế giới Di động (ví dụ là khuyến mại 01 chiếc quạt (có giá trị tương đương 300,000 đồng)) thì khi nhận tiền hỗ trợ, Công ty cổ phần Thế giới Di động thực hiện lập hóa đơn GTGT với thuế suất 10% và thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

2. Kê khai thuế GTGT hàng bán đổi trả lại:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

- Khoản 3 Điều 20: “Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn Điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ Điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn Điều chỉnh, người bán và người mua kê khai Điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn Điều chỉnh không được ghi số âm (-).“

- Điểm 2.8 Phụ lục 4: “Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Căn cứ quy định nêu trên:

- Đối với các hóa đơn đã xuất và bị thu hồi trong cùng một tháng: Công ty cổ phần Thế giới Di động không kê khai vào các chỉ tiêu tương ứng tại Mục II-Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT.

Đối với các hóa đơn đã xuất và bị thu hồi khác tháng: Công ty cổ phần Thế giới Di động thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán ra và thuế GTGT đầu ra vào các chỉ tiêu tương ứng tại Mục II- hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đổi, trả lại hàng.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty cổ phần Thế giới Di động được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Trường hợp người mua là cá nhân: (không có hóa đơn)
Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa Công ty áp dụng theo hướng dẫn tại điểm 2.8 Phụ lục 4 về hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC), cụ thể:
 
+ Đối với trường hợp trả lại toàn bộ hàng hóa:
Khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.
 
+ Đối với trường hợp trả lại một phần hàng hóa:
Sau khi lập biên bản thu hồi hóa đơn như trên và nhận số hàng bị trả lại, bên bán lập hóa đơn mới cho hàng hóa thực tế bên mua chấp nhận theo quy định.
- Trường hợp Công ty đã kê khai thuế của hóa đơn đầu ra, sau đó người mua trả lại toàn bộ hay một phần hàng và hóa đơn GTGT thì hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn của hàng hóa bị trả lại, lưu giữ hóa đơn tại người bán. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do trả lại hàng hóa và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có). Căn cứ vào hóa đơn người bán trả lại, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT và thuế GTGT đầu ra trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. Trường hợp kê khai không đúng theo quy định, Công ty thực hiện kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
(Theo Công văn số 84288/CT-HTr ngày 29/12/2015 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế trả lời vướng mắc liên quan đến cách xử lý hóa đơn khi người mua trả lại hàng hóa)

Xem thêm bài viết: Cách xử lý viết sai hóa đơn giá trị gia tăng


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn