tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10216

Cách phân chia lợi nhuận sau thuế đối với công ty nhiều cổ đông góp vốn

Đối với các công ty lớn có nhiều cổ đông tham gia góp vốn thì việc tiến hành phân chia lợi nhuận sau thuế sau mỗi kỳ quyết toán thuế là vấn đề thường niên và rất quan trọng. Đối với những công ty càng có nhiều cổ đông thì việc phân chia càng phức tạp đòi hỏi kế toán phải nắm vững nghiệp vụ cũng như hết sức cẩn thận, chính xác và tỉ mỉ. Vì vậy kế toán cần phải lưu ý vấn đề gì  về phân chia lợi nhuận và hạch toán vào sổ sách như thế nào. Đây là vấn đề đau đầu đối với rất nhiều bạn kế toán. Sau đây Tài liệu kế toán sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề đó.

1. Vấn đề về lợi nhuận sau thuế, kế toán cần lưu ý như sau:

– Bù lỗ của các năm trước khi số lỗ đó đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế. (nếu còn đủ điều kiện bù)
 
– Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có)
 
Trích 10% lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự phòng tài chính, tối đa số dư quỹ bằng 25% VĐL
 
– Trích lập các quỹ đặc biệt từ lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ đã được nhà nước quy định đối với công ty đặc thù mà pháp luật quy định phải trích lập
 
– Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm nêu ra trong đây được phân phối theo tỷ lệ giữa vốn nhà nước đầu tư tại công ty và vốn công ty tự huy động bình quân trong năm.
 
+ Trích tối thiểu 30% lợi nhuận sau thuế vào quỹ đầu tư phát triển của công ty
 
+ Trích tối đa 5% lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty. Mức trích lợi nhuận sau thuế một năm không vượt quá 500 triệu đồng (đối với công ty có Hội đồng quản trị), 200 triệu đồng (đối với công ty không có Hội đồng quản trị) với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn nhà nước tại công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch
 
+ Còn lại phân phối vào quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty.

2. Kế toán hạch toán chia lợi nhuận sau thuế như thế nào?

Kế toán hạch toán ghi sổ như sau:
 
a. Kết chuyển lãi trong kỳ
 
Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
 
     Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (4212)
 
b. Phân chia lợi nhuận sau thuế cho các thành viên góp vốn:
 
Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
 
  Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).
 
Khi trả tiền cổ tức cổ phiếu ưu đãi cho các cổ đông, ghi:
 
Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)
 
     Có các TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả).
 
c. Trong năm, tạm trích quỹ dự phòng tài chính, ghi:
 
Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
 
    Có TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
 
    Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534)
 
– Cuối năm, kế toán tính và xác định số tiền các quỹ được trích thêm, ghi:
 
Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
 
    Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
 
    Có TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
 
d. Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, ghi:
 
Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
 
   Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh.)

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online16
Tổng xem1