tài liệu kế toántruy Lượt Xem:25765

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh áp dụng theo thông tư 111/2013/TT-BTC

I/ Căn cứ pháp lý để tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019 như sau:

- Luật thuế TNCN – Luật số 26/2012/QH13,

- Thông tư 111/2013/TT-BTC

- Thông tư 92/TT-BTC.

cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018

II/ Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể như sau:

 Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

a) Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư này.

b) Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này.

c) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 9 Thông tư này.

 

III/ 2 điểm quan trọng cần lưu ý trước khi tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019 như sau:

Phương pháp tính thuế TNCN

– Tính theo biểu lũy tiến từng phần: Dành cho lao động ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 3 tháng trở lên.

– Khấu trừ 10%: Dành cho không ký hợp đồng hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên.

– Khấu trừ 20%: Dành cho cá nhân không cư trú (Thường là người nước ngoài) được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân với thuế suất 20%.

 

Phương pháp tính thuế TNCN

– Tính theo biểu lũy tiến từng phần: Dành cho lao động ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 3 tháng trở lên.

– Khấu trừ 10%: Dành cho không ký hợp đồng hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên.

– Khấu trừ 20%: Dành cho cá nhân không cư trú (Thường là người nước ngoài) được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân với thuế suất 20%.

 

 Dưới đây Tailieuketoan.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019 như sau:

TH1: Tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên:

– Kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi.
– Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần (Theo Điểm b Khoản 1 Điều 25 của Thông tư 111/2013/TT-BTC). 

Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế TNCN

X

Thuế suất

a1. Thu nhập tính thuế TNCN

Thu nhập tính thuế TNCN

=

Thu nhập chịu thuế TNCN

Các khoản giảm trừ

– Thu nhập chịu thuế: là tổng TNCN nhận được từ tổ chức chi trả không bao gồm các khoản sau:

Tiền ăn giữa ca, ăn trưa

Theo Khoản 4 Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH là không được vượt quá 730.000 đồng/người/tháng.

Phụ cấp điện thoại

Xem chi tiết tại  Công văn 5274/TCT-TNCN ngày 09/12/2015, Công văn 1166/TCT-TNCN ngày 21/3/2016 của Tổng cục Thuế

Phụ cấp trang phục

Theo Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC là không quá 5.000.000 đồng/người/năm.

Tiền công tác phí

Xem chi tiết tại Công văn 1166/TCT-TNCN ngày 21/3/2016 của Tổng cục Thuế

Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ.

Ví dụ: Ban ngày được trả 6.000 đồng/giờ, làm thêm ban đêm được trả 10.000 đồng/giờ thì số tiền làm thêm ban đêm nhận được có 6.000 đồng phải chịu thuế TNCN, 4.000 đồng vượt trội không chịu thuế TNCN.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không chịu thuế TNCN

 

– Các khoản giảm trừ bao gồm:

Giảm trừ gia cảnh

– Đối với bản thân là 9.000.000 đồng/người/tháng.

– Đối với người phụ thuộc là 3.600.000 đồng/người/tháng.

Các khoản bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biệt.

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

 

a.2 Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế TNCN, cụ thể như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

 

Ví dụ: Về cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018 mới cho thu nhập từ tiền lương, tiền công

Anh Nguyễn Văn Hải  ký hợp đồng lao động 36 tháng với Công ty CP Tập Đoàn Kế Toán Hà Nội

 - Tháng 1 năm 2018,  Nguyễn Văn Hải  nhận được các khoản thu nhập như sau:

+ Lương theo ngày công làm việc thực tế: 25.000.000

+ Phụ cấp ăn trưa: 800.000

+ Phụ cấp đi lại: 300.000

+ Tiền thưởng: 1.000.000

- Các thông tin khác:

+ Anh Hải  đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc trên mức lương 25 triệu. Tháng 1/2018: anh Hải  bị trích bảo hiểm trừ vào lương là: 2.100.000

- Anh Hải  có 1 con nhỏ và đã đăng ký người phụ thuộc tại Công ty CP Tập Đoàn Kế Toán Hà Nội từ năm 2017.

Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Anh Hải  trong tháng 1 năm 2018

Bước 1: Xác định thu nhập chịu thuế của Anh Hải :

Tổng thu nhập của Anh Hải  trong tháng 1 là:

 25.000.000 + 800.000 + 300.000 + 1.000.000 = 27.100.000

Bước 2: Xác định các khoản được Miên thuế TNCN (nằm ở các khoản phụ cấp)

Thu nhập được miễn thuế là: 730.000

Bước 3: Xác định thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập  –  Các khoản thu nhập miễn thuế

 = 27.100.00 -  730.000 = 26.370.000

Bước 4: Xác định các khoản giảm trừ (bản thân, người phụ thuộc, bảo hiểm)

Các khoản được giảm trừ của Anh Hải  gồm có:

+ Bản thân: 9.000.000

+ Người phụ thuộc : 3.600.000

+ Tiền đóng bảo hiểm: 2.100.000

=> Tổng các khoản được giảm trừ là: 9.000.000 + 3.600.000 + 2.100.000 = 14.700.000

 Bước 5: Xác định thu nhập tính thuế

  Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế  –  Các khoản giảm trừ

 = 26.370.000 -  14.700.000 = 11.670.000

Bước 6: Xác định công thức tính thuế (theo bảng lũy tiến từng phần)

Với mức thu nhập chịu thuế là: 11.670.000

=> Thuộc bậc 2 => Công thức của bậc 2 theo cách 2 là: 10%*TNTT-0,25tr

Bước 7: Xác định số thuế thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=> Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Anh Hải  trong tháng 1 năm 2018 là:

10% x 11.670.000 - 250.000 = 917.000

TH2: Tính Thuế TNCN Đối với cá nhân cư trú không ký HĐLĐ hay có ký nhưng dưới 3 tháng

Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần chi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên như sau:

– Đối với cá nhân cư trú: khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/lần (không phân biệt có mã số thuế hay không).

Lưu ý:

– Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (Cam kết 02/CK-TNCN – Theo mẫu tại Thông tư 92/2015/TT-BTC) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

– Người làm cam kết 02 bắt buộc phải có MST tại thời điểm làm cam kết.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Ví dụ: Bạn Nguyễn Thị Hợi, ký hợp đồng lao động thử việc 2 tháng với công ty Kế Toán Hà Nội , Lương thử việc của Hợi gồm có: Lương chính là 5 triệu, phụ cấp tiền ăn trưa 450.000.

- Khi trả lương cho Nguyễn Thị Hợi, Kế Toán Hà Nội sẽ phải khấu trừ tiền thuế TNCN tại nguồn 10% như sau:

Thuế TNCN = (5.000.000 + 450.000) * 10% = 545.000

TH3: Cách tính Thuế TNCN Đối với cá nhân không cư trú

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân với thuế suất 20%.

Trên là bài viết tính thuế TNCN năm 2019 vậy còn thuế TNCN năm 2020 thì như nào mời tham khảo bài: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào