tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10203

Có được tính vào chi phí trừ việc chi tiền bồi dưỡng tại chỗ cho nhân viên?

Chi tiền bồi dưỡng tại chỗ cho nhân viên là hình thức mà rất nhiều doanh nghiệp áp dụng để khuyến khích, động viên tinh thần làm việc của nhân viên. Nhưng Chi tiền bồi dưỡng tại chỗ cho nhân viên có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không thì nhiều doanh nghiệp còn mơ hồ về vấn đề này. Dưới đây tài liệu kế toán xin chia sẻ với các bạn qua bài viết: ” Chi tiền bồi dưỡng tại chỗ cho nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý không?
CĂN CỨ PHÁP LÝ:
 
Theo Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về chi phí không được trừ:
 
“2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
 
a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.
 
b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”
 
Căn cứ theo các quy định trên khi doanh nghiệp chi tiền bồi dưỡng tại chỗ cho nhân viên trong Công ty nhân ngày lễ tết, đơn vị lập danh sách và lập phiếu chi tiền, không có hoá đơn thì được tính trừ vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu khoản chi này được quy định tại Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Quy chế thưởng và phải có đầy đủ chữ ký trên các chứng từ chi kèm theo.
 
Như vậy: 
=> Chi tiền bồi dưỡng tại chỗ cho nhân viên sẽ được tính vào chi phí khi Những khoản chi đó được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại 1 trong những văn bản sau của DN có đầy đủ chứng từ chi bao gồm:
 
+ Hợp đồng lao động
+ Thoả ước lao động tập thể
+ Quy chế tài chính của DN.
+ Quy chế thưởng do GĐ quy định theo quy chế tài chính của DN.
 
Nhưng Chú ý:
 
1. Những khoản chi có tính chất phúc lợi nêu trên thì không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của DN.
 
(Theo khoản 2.7 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 6/8/2015)
 
 
CÁCH HẠCH TOÁN CHI PHÍ BỒI DƯỠNG TẠI CHỖ CHO NHÂN VIÊN NHƯ SAU:
 
– Khi tính tiền bồi dưỡng tại chỗ phải trả cho nhân viên:
 
Nợ TK 642, 641: Chi bồi dưỡng tại chỗ cho nhân viên
 
   Có TK 334: Tiền bồi dưỡng tại chỗ phải trả cho nhân viên
 
– Khi chi trả tiền bồi dưỡng tại chỗ cho nhân viên:
 
Nợ TK 334: Thanh toán tiền bồi dưỡng tại chỗ cho nhân viên
 
    Có TK 111, 112: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
 
    Có TK 3336: Trích thuế TNCN phải nộp của người lao động theo biểu lũy tiến từng phần (Nếu có)

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online29
Tổng xem1