tài liệu kế toántruy Lượt Xem:12028

Công ty thay đổi địa chỉ mới số hoá đơn còn lại xử lý thế nào?

 
Hướng dẫn cách xử lý hoá đơn khi thay đổi tên, địa chỉ công ty. Có được sử dụng hoá đơn cũ chưa dùng hết nữa hay không? Khi thay đổi tên, địa chỉ, mã số thuế công ty thì phải xử lý như thế nào?  Cách xử lý khi thay đổi địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý?
 
Công ty thay đổi địa chỉ mới số hoá đơn còn lại xử lý thế nào?
 
Theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi khoản 2, Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC – “Phát hành hoá đơn của tổ chức kinh doanh”) và hướng dẫn tại Công văn số 2010/TCT – TVQT thì đối với trường hợp thay đổi tên, địa chỉ công ty ta có thể phân thành các trường hợp như sau:
 
TRƯỜNG HỢP 1:  Thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế trực tiếp.
 
 – Nếu DN không có nhu cầu sử dụng tiếp hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì:
 
  + Thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế chuyển đi.
 
  + Thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng
 
  + Thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế chuyển đến.
 
– Nếu DN có nhu cầu tiếp tục sử dụng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì cần tiến hành các việc sau:
 
  + Đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (Theo mẫu số 3.10 Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC), thông báo điều chỉnh lại thông tin phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế CHUYỂN ĐẾN (Thông báo phải nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng) và được sử dụng ngay hoá đơn.
 
  + Nộp tình hình sử dụng hoá đơn với cơ quan thuế nơi CHUYỂN ĐI. 
 
TRƯỜNG HỢP 2: Thay đổi tên, địa chỉ công ty nhưng không có sự thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 
Đối với các DN đã phát hành hoá đơn nhưng chưa sử dụng hết và trên các hoá đơn đã in sẵn tên, địa chỉ công ty thì khi có sự thay đổi về tên, địa chỉ công ty nhưng không có sự thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp:
 
 – Nếu không có nhu cầu sử dụng tiếp hoá đơn đã in sẵn thì: DN tiến hành thủ tục huỷ hoá đơn theo quy trình, quy định đã ban hành.
 
 – Nếu có nhu cầu sử dụng tiếp những hoá đơn chưa sử dụng hết thì:
 
   + Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Theo mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).
  
   + DN thực hiện đóng dấu tên và địa chỉ mới bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ cũ trên hoá đơn để tiếp tục sử dụng.
 
Hướng dẫn Cách xử lý hoá đơn khi thay đổi tên, địa chỉ công ty
 
Trên đây là hướng dẫn Cách xử lý hoá đơn khi thay đổi tên, địa chỉ công ty theo quy định mới nhất năm 2018

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn