tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10550

Download mẫu bản giải trình tờ khai thuế gtgt 2019

Download mẫu bản giải trình tờ khai thuế gtgt 2019 Giải trình các chỉ tiêu điều chỉnh trên tờ khai điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu trong tờ khai thuế gtgt

Mẫu số 02A/GTGT

BẢN GIẢI TRÌNH TỜ KHAI THUẾ GTGT

(Kèm theo Tờ khai thuế GTGT tháng....năm.....)

 

Tên cơ sở kinh  doanh:................................................................................................................

Mã số thuế:....................................................................................................................................

I.       Giải trình các chỉ tiêu điều chỉnh trên tờ khai:

                                                                                          Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu điều chỉnh

Mã chỉ tiêu trên tờ khai

Kỳ kê khai đề nghị điều chỉnh

 

Số liệu đã kê khai

Số liệu đề nghị điều chỉnh

Số kê khai điều chỉnh kỳ này

Lý do điều chỉnh

Giá trị HHDV

Thuế GTGT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Hàng hoá dịch vụ mua vào

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Điều chỉnh tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Điều chỉnh giảm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hàng hoá dịch vụ bán ra

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Điều chỉnh tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Điều chỉnh giảm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Các trường hợp điều chỉnh khác:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.

                                                                  Ngày..... tháng ...... năm.....

                                                             Đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh

                                          (Ký tên, đóng dấu)          

 

Ghi chú:

- Số liệu tại dòng 1.1 cột  (7), (8) bảng này được ghi  tương ứng với chỉ tiêu mã số [18], [19] trên Tờ khai thuế GTGT

- Số liệu tại dòng 1.2 cột  (7), (8) bảng này được ghi  tương ứng với chỉ tiêu mã số [20], [21] trên Tờ khai thuế GTGT

- Số liệu tại dòng 2.1 cột  (7), (8) bảng này được ghi  tương ứng với chỉ tiêu mã số [34], [35] trên Tờ khai thuế GTGT

- Số liệu tại dòng 2.2 cột  (7), (8) bảng này được ghi  tương ứng với chỉ tiêu mã số [36], [37] trên Tờ khai thuế GTGT

 

Link download: tờ khai


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn