tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10637

Hướng dẫn kế toán hạch toán hàng hóa thiếu hụt khi nhập kho so với hóa đơn vì một số trường hợp như: Hàng thiếu so với hóa đơn chưa rõ nguyên nhân; Hàng thiếu so với hóa đơn do hao hụt tự nhiên trong định mức; Hàng thiếu so với hóa đơn do bên bán gửi thiếu; Hàng thiếu so với hóa đơn do cá nhân làm mất

Hướng dẫn hạch toán hàng thiếu khi nhập kho so với hóa đơn.

Khi mua hàng về nhập kho phát hiện thiếu so với hóa đơn, kế toán làm thủ tục nhập kho theo giá trị thực tế. Phản ánh hàng nhập kho và giá trị hàng thiếu, ghi sổ như sau:

Nợ TK 156: Trị gíá hàng hóa thực tế nhập kho chưa có thuế GTGT.

Nợ TK 1381: Trị giá hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân.

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ theo hóa đơn.

Có các TK 111, 112, 331, …Tổng giá thanh toán theo hóa đơn.

hạch toán hàng thiếu so với hóa đơn khi nhập kho

Hướng dẫn hạch toán hàng thiếu khi phát hiện được nguyên nhân.

Trường hợp 1: Cách hạch toán hàng thiếu so với hóa đơn do hao hụt tự nhiên trong định mức.

Nếu hàng mua về nhập kho mà bị thiếu do hao hụt tự nhiên trong định mức cho phép thì kế toán được phép xử lý số hàng thiếu đã ghi Nợ vào TK 1381 (ở trên) vào chi phí thu mua hàng hóa và kế toán ghi sổ như sau:

Nợ TK 156: Trị giá hàng hóa thiếu trong định mức.

Có TK 1381: Trị giá hàng hóa thiếu trong định mức.

Trường hợp 2: Cách hạch toán hàng thiếu so với hóa đơn do bên bán gửi thiếu.

Trên thực tế khi phát hiện hàng thiếu do bên bán. Thì có thể xảy ra 2 trường hợp là: Bên bán giao bổ sung hàng thiếu; Bên bán không còn hàng để giao bổ sung. Vậy cách hạch toán và xử lý cho từng trường như sau:

Hướng dẫn hạch toán hàng thiếu khi bên bán đã giao bổ sung.

Khi bên bán đã giao bổ sung hàng thiếu thì kế toán nhập kho số hàng thiếu đã ghi Nợ vào TK 1381 (ở trên) và ghi sổ như sau:

Nợ TK 156: Trị giá hàng hóa thiếu bên bán đã giao bổ sung.

Có TK 1381: Trị giá hàng hóa thiếu bên bán đã giao bổ sung.

Cách hạch toán hàng thiếu khi bên bán không còn hàng để giao bổ sung.

Khi bên bán không còn hàng để giao bổ sung, bên bán tiến hành lập hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm cho hóa đơn GTGT về số hàng thiếu đã lập để giao cho người mua. Kế toán căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh giảm để ghi sổ:

Nợ các TK 111, 112, 331… : Số tiền được hoàn trả hoặc ghi giảm công nợ tương ứng với số hàng thiếu.

Có TK 1381: Trị giá hàng thiếu chưa có thuế GTGT (số tiền đã ghi Có TK 1381 ở trên).

Có TK 1331: Số thuế GTGT giảm tương ứng (Thuế GTGT trên hóa đơn điều chỉnh của bên bán).

Trường hợp 3: Cách hạch toán hàng thiếu so với hóa đơn do cá nhân làm mất.

Nếu hàng mua về nhập kho mà bị thiếu do cá nhân làm mất, Tùy theo tình thực tế khi xử lý đề kế toán ghi sổ đối với số hàng thiếu đã ghi Nợ vào TK 1381 (ở trên) như sau:

Nợ TK 1388 (mở chi tiết cho cá nhân): Trị giá hàng thiếu cá nhân phải bồi thường nhưng chưa bồi thường

Nợ TK 111, 112, 334: Trị giá hàng thiếu cá nhân bồi thường bằng tiền mặt, tiền gửi, trừ vào lương.

Nợ TK 632: Trị giá hàng thiếu cá nhân bồi thường không đủ Doanh nghiệp phải chịu.

Có TK 1381: Trị giá hàng thiếu đã xử lý – chưa có thuế GTGT

Có TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ (số thuế GTGT giảm tương ứng).

Trường hợp 4: Cách hạch toán hàng thiếu so với hóa đơn không xác định được nguyên nhân hoặc do nguyên nhân khách quan bất khả kháng.

Trường hợp Hàng hóa thiếu không xác định được nguyên nhân hoặc do nguyên nhân khách quan bất khả kháng thì trị giá Hàng hóa thiếu sẽ được ghi tăng giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK 632: Trị giá hàng thiếu

Có TK 1381: Trị giá hàng thiếu đã xử lý- chưa có thuế GTGT

Có TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ (số thuế GTGT giảm tương ứng).


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn