tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10754

Hướng dẫn hạch toán thuế nhập khẩu theo TT 133 – TK 3333 phản ánh số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước

Tài khoản sử dụng.

Để Hạch toán thuế nhập khẩu theo TT133, kế toán sử dụng Tài khoản 3333.

Tài khoản 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu: Là tài khoản dùng để phản ánh số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

hạch toán thuế nhập khẩu

Hướng dẫn hạch toán thuế nhập khẩu theo TT 133 – TK 3333

Hạch toán thuế nhập khẩu khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ.

Khi Doanh nghiệp nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ. Kế toán tiến hành phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp, tổng số tiền phải trả, hoặc đã thanh toán cho người bán và giá trị vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu (giá có thuế nhập khẩu), hạch toán:

Nợ các TK 152, 156, 211, 611,…: Trị giá vật tư, hàng hoá, TSCĐ, …đã có thuế nhập khẩu

Có TK 3333: Tiền thuế nhập khẩu phải nộp

Có các TK 111, 112, 331,…: Tổng trị giá phải trả.

– Trường hợp hàng tạm nhập – tái xuất không thuộc quyền sở hữu của đơn vị (như hàng quá cảnh được tái xuất ngay tại kho ngoại quan), khi xác định thuế nhập khẩu phải nộp, hạch toán:

Nợ TK 1388: Tiền thuế nhập khẩu phải nộp

Có TK 3333: Tiền thuế nhập khẩu phải nộp.

Hạch toán thuế nhập khẩu khi DN nộp thuế.

Khi Doanh nghiệp tiến hành nộp thuế nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước, hạch toán:

Nợ TK 3333: Tiền thuế nhập khẩu phải nộp

Có các TK 111, 112,…: Tiền thuế nhập khẩu phải nộp.

Hạch toán thuế nhập khẩu khi được hoàn, được giảm thuế nhập khẩu.

Khi Doanh nghiệp được hoàn, được giảm thuế nhập khẩu. Căn cứ vào từng loại hàng hóa Doanh nghiệp nhập khẩu, kế toán hạch toán cụ thể như sau:

 Hoàn, giảm thuế nhập khẩu đã nộp ở khâu nhập khẩu đối với vật tư, hàng hóa.

Khi thuế nhập khẩu của vật tư, hàng hóa đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn, được giảm, hạch toán:

Nợ TK 3333: Tiền thuế nhập khẩu được hoàn, giảm

Có TK 632: Tiền thuế nhập khẩu được hoàn, giảm (nếu xuất hàng để bán)

Có các TK 152, 153, 156: Tiền thuế nhập khẩu được hoàn, giảm (nếu xuất hàng trả lại).

Hoàn, giảm thuế nhập khẩu đã nộp ở khâu nhập khẩu đối với TSCĐ.

Khi thuế nhập khẩu của TSCĐ đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn, được giảm, hạch toán:

Nợ TK 3333: Tiền thuế nhập khẩu được hoàn, giảm

Có TK 2111: Tiền thuế nhập khẩu được hoàn, giảm (nếu xuất trả lại TSCĐ)

Có TK 811: Tiền thuế nhập khẩu được hoàn, giảm (nếu bán TSCĐ).

Hoàn thuế nhập khẩu đã nộp ở khâu nhập khẩu khi tái xuất hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị.

Khi thuế nhập khẩu đã nộp ở khâu nhập khẩu nhưng hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị, được hoàn khi tái xuất, hạch toán:

Nợ TK 3333: Tiền thuế nhập khẩu được hoàn

Có TK 1388: Tiền thuế nhập khẩu được hoàn.

 Khi Doanh nghiệp nhận được tiền hoàn, giảm thuế nhập khẩu từ ngân sách nhà nước , hạch toán:

Nợ TK 112: Tiền thuế nhập khẩu được hoàn, giảm

Có TK 3333: Tiền thuế nhập khẩu được hoàn, giảm.

Hạch toán thuế nhập khẩu đối với nhập khẩu ủy thác (áp dụng tại bên giao ủy thác).

– Khi bên giao ủy thác nhận được thông báo về nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu từ bên nhận ủy thác. Kế toán bên giao ủy thác ghi nhận số thuế nhập khẩu phải nộp, hạch toán:

Nợ các TK 152, 156, 211, 611,… : Tiền thuế nhập khẩu phải nộp

Có TK 3333: Tiền thuế nhập khẩu phải nộp.

– Khi bên giao ủy thác nhận được chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước của bên nhận ủy thác. Kế toán bên giao ủy thác phản ánh giảm nghĩa vụ với ngân sách nhà nước về thuế nhập khẩu, hạch toán:

Nợ TK 3333: Tiền thuế nhập khẩu phải nộp

Có các TK 111, 112: Tiền thuế nhập khẩu phải nộp (nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác)

Có TK 3388: Tiền thuế nhập khẩu phải nộp (nếu chưa thanh toán ngay tiền thuế nhập khẩu cho bên nhận ủy thác)

Có TK 1388: Tiền thuế nhập khẩu phải nộp (ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp thuế nhập khẩu).

– Khi bên nhận ủy thác chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác, không phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp như bên giao ủy thác, hạch toán:

Nợ TK 1388: Số tiền đã nộp hộ phải thu lại

Nợ TK 3388: (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)

Có các TK 111, 112: Trị giá phải trả.


Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn