tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10894

Mẫu biên bản bàn giao tài sản 2018

Em làm bảo vệ cho một công ty..em chuẩn bị nghỉ việc..trước khi nghỉ em bàn giao lại đầy đủ tài sản, công cụ, dụng cụ cho người kế nhiệm..Em muốn download mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất.
 
biên bản bàn giao chứng từ, biên bản bàn giao hóa đơn gtgt, biên bản bàn giao hoá đơn vat, mẫu sổ giao nhận chứng từ, biên bản bào giao hóa đơn, biên bản bàn giao hồ sơ sổ sách, biên bản bàn giao hồ sơ cán bộ, biên bản bàn giao hóa đơn excel
 

TÊN CƠ QUAN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………

        Số: …../BB

                                                                                            

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………(bên giao) và

………………………….(bên nhận)

 

       Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và ………… (bên nhận) thực hiện theo …….…… của ………… ngày ……………..

 

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

-       Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………………………..

-       Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………………………..

-       Bà: ……………………….. Chức vụ: ………………………………………….…………………..

 

2/ Bên nhận:

-       Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………….…………….

-       Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………….……….

-       Bà: ………………………... Chức vụ: ……………………………………………….……………

 

Chủ tọa: Ông ………………………………………………………………………………………………...

Thư ký: Ông ………………………………………………………………………………………………….

 

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên ………………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ………………………….. theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

Tổng giá trị: Bằng số ………………………………………………………………………………………...

                    Bằng chữ ……………………………………………………………………………………….

Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

 

          CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                        CHỮ KÝ BÊN NHẬN

 

 

 

 

             Thư ký cuộc họp                                                             Chủ tọa cuộc họp

 

Link download: Mẫu biên bản bàn giao tài sản 2018


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn