tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10645

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in, đặt in mẫu 3.14

Ở bài viết trước, Tài liệu kế toán đã hướng dẫn các bạn “Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu 2017”. Bài viết này Tài liệu kế toán sẽ chia sẻ với  các bạn “Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in, đặt in mẫu 3.14” (được ban hành kèm theo TT 39/2014/TT-BTC) để gửi lên cơ quan thuế.
                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                          ………., ngày…… tháng…… năm……………
 
                                                                             ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GTGT
                                                                                                    (tự in, đặt in)
 
Kính gửi: …..Tên cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trực tiếp…..
 
Tên người nộp thuế: )….
Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ nhận thông báo thuế:……………………………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………………………………………………………..
+ Cố định: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Di động: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Người đại diện pháp luật:………………………………………………………………………………………………………………………….
Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động/ Ngành nghề kinh doanh chính: …………………………………………………………………
      Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện để được sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng đặt in.
     Chúng tôi đề nghị ………………………………..  chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa đơn  Giá trị gia tăng đặt in.
     Chúng tôi cam đoan sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng đặt in đúng quy định của pháp luật.
     Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./
 
                                                    NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
 
                                                                   (Ký, ghi rõ họ tê, chức vụ; đóng dấu (nếu có))

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn