tài liệu kế toántruy Lượt Xem:11234

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất 2019 Ban hành theo Thông tư 92/2016TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính.

 

Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015
 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

                                                                                    NĂM …

 

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:…………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

  • Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ………………………………………………………………………………………………….. ;
  • Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………… …………………………………………………………………………………………………………………… và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn;
  • Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………… …………………………………………………………………………………………………………………… và có thu nhập từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất mà có mức doanh thu từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng/tháng đã thực hiện nộp thuế tại nơi có nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất cho thuê.

Đề nghị Công ty/đơn vị ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..(mã số thuế :………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Xem thêm bài: Cách tính thuế thu nhập cá nhân


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn