tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10444

Mẫu số 02B/GTGT bảng phân bổ số thuế gtgt 2019

Mẫu số 02B/GTGT bảng phân bổ số thuế gtgt 2019 Phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ như Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ Tỷ lệ doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của kỳ kê khai 

Mẫu số 02B/GTGT

Bảng phân bổ số thuế GTGT

của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ

(Kèm theo Tờ khai thuế GTGT tháng.....năm.......)

 

           

Tên cơ sở kinh  doanh:...................................................................    

 Mã số thuế:.......................................................................................                          

 

Phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ như sau:

                                                                                                         Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ

 

2

Doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trong kỳ

 

3

Tỷ lệ doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của kỳ kê khai    (3) = (2)/(1)

 

4

Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ 

 

5

Thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ

(5) = (4) x (3)

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.

 

                                                                  Ngày..... tháng ...... năm.....

                                                             Đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh

                                          (Ký tên, đóng dấu)          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ghi chú:

- Bảng kê khai này sử dụng cho việc phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT trên tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ.

- Số liệu kê khai vào Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ được căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT của tháng như sau:

+ Tổng doanh thu HHDV bán ra trong kỳ: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này bằng số liệu ở chỉ tiêu mã số [38] trên Tờ khai thuế GTGT.

+ Doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trong kỳ: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này bằng số liệu ở chỉ tiêu mã số [27] cộng (+), trừ (-) các khoản điều chỉnh tăng, giảm doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế các kỳ trước, kê khai trong các ô mã số [34], [36] của Tờ khai thuế GTGT.

+ Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ:  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này bằng số liệu ở chỉ tiêu mã số [22] trên Tờ khai thuế GTGT.

- Số liệu tính toán ở chỉ tiêu Thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ” của Bảng phân bổ này được tổng hợp để kê khai vào chỉ tiêu mã số [23] của Tờ khai thuế GTGT.

  

Link download: tờ khai


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online9
Tổng xem1