tài liệu kế toántruy Lượt Xem:11142

Mẫu số 09C/PL-TNCN Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Mẫu số 09C/PL-TNCN Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011  của Bộ Tài chính hồ sơ giảm trừ gia cảnh

hồ sơ giảm trừ gia cảnh, giảm trừ gia cảnh là gì, cha mẹ bao nhiêu tuổi được giảm trừ gia cảnh, cách tính giảm trừ gia cảnh, đối tượng giảm trừ gia cảnh 2017, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh 2017 cho con,giảm trừ gia cảnh tiếng anh là gì

 

Mẫu số: 09C/PL-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư

 số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011  của Bộ Tài chính)

    

 

PHỤ LỤC

GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân  mẫu số 09/KK-TNCN năm......)

 

  [02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[01] Tên người nộp thuế:................………………………………………….......................

[03] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ……………………….………………………………...

  [04] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[05] Số CMND/ Số hộ chiếu vợ (chồng):..………………...................................................      

   [06] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………............................

  [07] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Số CMND/

Hộ chiếu

Quan hệ với ĐTNT

Số tháng được tính giảm trừ trong năm

Thu nhập được giảm trừ

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

[16]

[17]

      Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:............

Ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Link

 

 

 

 

Li Link download: Mẫu số 09C/PL-TNCN

 

 


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn