tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10646

Hóa đơn điện tử có thể chuyển đổi sang hóa đơn giấy Theo Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau

Nguyên tắc chuyển đổi

– Chỉ được chuyển đổi 1 lần từ hóa đơn điện tử sang giấy.

– Hóa đơn chuyển đổi để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa phải tuân thủ các quy định về điều kiện chuyển đổi, tính pháp lý, ký hiệu hóa đơn tại Khoản 2,3,4, Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

– Hóa đơn chuyển đổi để phục vụ quá trình lưu trữ cũng phải tuân thủ các quy định về chuyển đổi tại Khoản 2,3,4, Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Nguyên tắc chuyển đổi hóa đơn điện tử ra hóa đơn giấy

Điều kiện chuyển đổi

Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phải đáp ứng những điều kiện sau (Khoản 2, Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC):

– Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc

– Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

– Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Giá trị pháp lý của hóa đơn chuyển đổi

Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu sau:

– Đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn

– Có ký hiệu riêng nhằm xác nhận hóa đơn đó đã được chuyển đổi

– Có chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi

Hóa đơn điện tử chuyển đổi cần có ký hiệu riêng để phân biệt với hóa đơn giấy thông thường, gồm các thông tin sau:

– Dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”)

– Họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi

– Thời gian thực hiện chuyển đổi.


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn