tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10422

Quyết định về việc ban hành hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2019

CT ……………..
--------------------
Số: ………………
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  -----o0o-----

……………, ngày ……..tháng …….năm ……..

    QUYẾT ĐỊNH

(Về việc ban hành hệ thống thang bảng lương)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………….

 

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…………….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố …………….cấp ngày …………………………………

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành vào ngày 14 tháng 05 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết về việc thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

Căn cứ vào Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty ………………………………

Điều 2: Thời gian thực hiện từ ngày ……………………………….
Điều 3: Các phòng ban Công ty và toàn thể người lao động trong công ty có trách nhiệm thực hiện quy định này.

 

Nơi nhận:
+ Như Điều 3;
+ Lưu VT;

CÔNG TY ………………………..

 

 


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn