tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10807

Tải công văn 41338/CT-TTHT quy định về chữ ký của người được ủy quyền trên hóa đơn có hiệu lực ngày 8 tháng 6 năm 2018 chi cục thuế tp Hà Nội

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41338/CT-TTHT
V/v chữ ký của người được ủy quyền trên hóa đơn

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP Dịch vụ Logistics đường bộ Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà trung tâm sáng tạo 3D, số 3 đường Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội; MST: 0107657743)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 05062018/CV ngày 05/06/2018 của Công ty CP Dịch vụ Logistics đường bộ Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch.vụ.

+ Tại khoản 1 Điều 4, Chương I hướng dẫn cụ thể về nội dung trên hóa đơn đã lập:

“1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy...

a) Tên loại hóa đơn.

b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

c) Tên liên hóa đơn.

d) Số thứ tự hóa đơn.

đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

g) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

i) Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt

+ Tại khoản 2d, Điều 16, Chương III hướng dẫn cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người đại diện pháp luật của Công ty có văn bản ủy quyền cho Ông Trịnh Mạnh Cường là Tổng quản lý (cấp phó trực tiếp) theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện ký kết tất cả các giấy tờ, chứng từ liên quan đến hoạt động của Công ty, trong đó bao gồm ký hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Khi lập hóa đơn, người được ủy quyền ký đã ký vào tiêu thức người bán hàng và dấu Công ty được đóng tại vị trí người được ủy quyền ký, nếu các chỉ tiêu trên hóa đơn đầy đủ, đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn thì hóa đơn đó được coi là hóa đơn hợp lệ để kê khai, hạch toán theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2). (6;3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Trên là công văn 41338/CT-TTHT quy định về chữ ký của người được ủy quyền trên hóa đơn

Xem thêm bài: Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Số lượt xem

Đang online5
Tổng xem1