tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10262

Thông báo chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT, Mẫu 07/GTGT 

Theo quy định tại TT151/2014/TT-BTC thì kể từ ngày 15/11/2014 
 
Những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý
– Sau khi đủ 12 tháng tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.
 
– Những DN đủ điều kiện và thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì gửi Thông báo Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng theo Mẫu 07/GTGT. Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Dưới đây là nội dung mẫu 07/GTGT

                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                      THÔNG BÁO
                                         Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng
 
 
              Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……….
 
 Tên người nộp thuế: 
 Mã số thuế: 
 Địa chỉ:  
 Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:
 
      Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo Quý, do điều kiện của cơ sở Công ty và qua xem xét các điều kiện khai giá trị gia tăng theo Quý, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng.
 
      Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ kỳ khai thuế GTGT tháng …năm
 
      Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.
 
      Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.
 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Ngày …….tháng …….năm …….
                                                                                                      NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
Họ và tên:……. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:……. (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online5
Tổng xem1