tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10374

Thủ tục ủy quyền hoàn thuế nhà thầu

Theo quy định tại công văn 3114  hướng dẫn thủ tục ủy quyền hoàn thuế nhà thầu theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.
Theo đó, có 02 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế nhà thầu: Nhà thầu nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế, hoặc Đại diện hợp pháp của Nhà thầu (được Nhà thầu ủy quyền) nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
 
Riêng trường hợp Nhà thầu ủy quyền cho Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế: Nhà thầu phải có Giấy ủy quyền cho Công ty làm đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. Công ty sẽ kê khai và ký mẫu số 02/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong trường hợp này có 2 vấn đề lưu ý như sau: 
 
Thứ nhất: Nếu Nhà thầu ủy quyền cho Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế vào tài khoản của Nhà thầu thì Nhà thầu không cần phải thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại nước ngoài) hoặc công chứng (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại Việt Nam) theo quy định; 
 
Thứ hai: Nếu Nhà thầu ủy quyền cho Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế vào tài khoản của đối tượng khác thì Nhà thầu phải thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại nước ngoài) hoặc công chứng (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại Việt Nam) theo quy định.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn