tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10605

Tờ Khai nhập khẩu đã thông quan nhưng Sai Mã Đồng tiền của HĐ

Hỏi – Đáp trường hợp tờ khai nhập khẩu đã thông quan nhưng sai mã đồng tiền của hóa đơn
 
CÂU HỎI:
 
Công ty truyền tờ khai Tạm Nhập miễn thuế G13 và có kết quả phân luồng thông quan, tờ khai luồng xanh. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện ra đã khai nhầm đơn vị đồng tiền thanh toán, là tiền KRW thay vì đã khai là USD, dẫn đến Tổng trị giá tính thuế thay đổi. Chúng tôi đã tiến hành làm Công văn sửa TK theo mẫu 03. Tại thời điểm Doanh nghiệp gửi công văn xin sửa TK ra cho Hải Quan thì Tờ Khai đã quá hạn 60 ngày. Vậy doanh nghiệp chúng tôi có bị phạt trong trường hợp này hay không?
 
TRẢ LỜI
 
Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
 
Tờ khai đã thông quan và Công ty tự phát hiện khai sai về thuế thuộc trường hợp phải khai báo bổ sung hồ sơ quan hải quan theo quy định điểm b hoặc điểm đ khoản 1, Điều 20 Thông tư  38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:
 
    “Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan
 
1. Các trường hợp khai bổ sung:
 
a) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;
 
b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;
 
c) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trước khi thông quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
 
d) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
 
đ) Người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
 
Việc khai bổ sung theo quy định tại điểm b, điểm d khoản này chỉ được thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý chuyên ngành, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu”.
 
            1. Trong trường hợp Công ty thực hiện khai bổ sung theo điểm b khoản 1, Điều 20 Thông tư  38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP và Khoản 3 điều 4 Thông tư 155/2016/TT-BTC  ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính:
 
          + Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ quy định:
 
            2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
 
          “Điều 5. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
 
          3. Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định của pháp luật.
 
          4. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều 8, Điều 13 Nghị định này nhưng số tiền thuế chênh lệch không quá 500.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do cá nhân thực hiện hoặc 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do tổ chức thực hiện.
 
+ Khoản 3 điều 4 Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính quy định:
 
          Điều 4. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan
 
          “…3. Quy định tại khoản 3 điều 5 Nghị định được áp dụng đối với các trường hợp sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan được quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.
 
             2. Trong trường hợp Công ty thực hiện khai bổ sung theo điểm d khoản 1, Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 5, Điều 1, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ:
 
          …5. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
 
          “ Điều 8. Vi phạm quy định về khai thuế
 
          Người nộp thuế có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định còn bị xử phạt như sau:
 
          1. Phạt 10% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
 
          a) Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế quá 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày thông quan hàng hóa nhưng trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;
 
          b) Không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, mức thuế, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhưng người nộp thuế đã tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau thời Điểm cơ quan hải quan kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan và trước thời Điểm thông quan hàng hóa…..”
 
   Trong trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định dẫn trên, hành vi vi phạm của Công ty sẽ được ghi nhận trên Chương trình xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan. Hệ thống Quản lý rủi ro sẽ tự động cập nhật phân tích các thông tin vi phạm  (số lần vi phạm, mức độ vi phạm…) và các thông tin khác có liên quan đến doanh nghiệp theo các tiêu chí rủi ro, đánh giá và tự phân luồng tờ khai đối với doanh nghiệp.
 
          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn