tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10528

Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được ban hành kèm theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ. Doanh nghiệp tự xác định và kê khai quy mô là doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp vừa và nộp cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai.
Sau đây là nội dung Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa:
 
TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP NHỎ, DOANH NGHIỆP VỪA
(Kèm theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ)
 
1. Thông tin chung về doanh nghiệp:
Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………
Loại hình doanh nghiệp: ………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………
Quận/huyện: ……………………tỉnh/thành phố: ………………………………………………
Điện thoại:………………….. Fax:……………………………. Email: ………………………
2. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp:
Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: …………………………………………………………
Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm:………………………………………
Tổng nguồn vốn: ………………………………………………………………………………
Tổng doanh thu năm trước liền kề:……………………………………………………………
3. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng):
□ Doanh nghiệp siêu nhỏ
□ Doanh nghiệp nhỏ
□ Doanh nghiệp vừa
Tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc kê khai trên./.
……, ngày ….tháng….năm….
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online6
Tổng xem1